CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIS DE LA SOCIETAT "VOXEL MEDIA, S.L."Barcelona a 2 de Maig de 2019En la meva condició de President del Consell d’Administració de la Companyia VOXEL MEDIA, S.L., mitjançant la present procedeixo a comunicar que es convoca la Junta General Ordinària de Socis que es celebrarà amb caràcter d’Universal en data 28 de Juny de 2019 a les 13:00 hores, en el Restaurant Dos Torres & La Jacaranda, situat en Barcelona, a la Via Augusta 300, sota el següent:


ORDRE DEL DIA

  1. Nomenament de President i Secretari de la reunió.
  2. Examen i, si escau, aprovació dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2018.
  3. Examen i, si escau, aprovació de la proposta de distribució de resultat corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2018.
  4. Censura i, si escau, aprovació de la gestió social de l’Òrgan d’Administració, durant l’exercici 2018.
  5. Altres punts a tractar.
  6. Redacció , lectura i , si escau , aprovació de l'acta de la reunió.


Es fa constar el dret que assisteix als senyors Socis d’obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta.


Fdo. Don Xavier Ginesta López
President del Consell d'Administració