CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIS DE LA SOCIETAT "Voxel MEDIA , S.L.“

Barcelona 9 de Juny de 2017,

En la meva condició de President del Consell d'Administració de la Companyia Voxel MEDIA , SL , mitjançant la present procedeixo a comunicar que es convoca la Junta General Ordinària de Socis que es celebrarà amb caràcter d'Universal en data 30 de juny de 2017, a les 12:00 hores, al Restaurant Dos Torres & La Jacaranda , situat a Barcelona , a Via Augusta 300, sota el següent :


ORDRE DEL DIA

  1. Nomenament de President i Secretari de la reunió.
  2. Examen i aprovació , si escau , dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2016.
  3. Examen i aprovació , si escau , de la proposta de distribució de resultat corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2016.
  4. Censura i aprovació , si escau , de la gestió social de l'Òrgan d'Administració , durant l'exercici 2016.
  5. Proposta d’augment de capital amb càrrec a Reserves de lliure disposició.
  6. Delegació de facultats.
  7. Redacció , lectura i , si escau , aprovació de l'acta de la reunió.

Es fa constar el dret que assisteix als senyors Socis d'obtenir de la Societat , de forma immediata i gratuïta , els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta.


Fdo. Don Xavier Ginesta López
President del Consell d'Administració